ข้อตกลง

สำหรับผู้ซื้อทัวร์

 1. ต้องระบุข้อมูลของสมาชิกฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. ต้องไม่ลงข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล ผิดศีลธรรม หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
 3. ต้องไม่ใช้ภาพประกอบการลงข้อมูลที่เป็นของผู้อื่น หรือภาพอันเป็นลิขสิทธิ์และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 4. หาก Tourjung.co พบว่าสมาชิกฯ ไม่ทำตามข้อตกลงทาง Tourjung.co สงวนสิทธิในการระงับ/ลบ การเป็นสมาชิกฯ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 5. Tourjung.co สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ บริการทุกประเภท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ ให้กับบริษัทในเครือโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกฯ

สำหรับผู้ขายทัวร์

 1. ต้องจดทะเบียนอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย
 2. ต้องระบุข้อมูลของผู้ประกอบการฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. ต้องไม่ลงข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล ผิดศีลธรรม หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
 4. ต้องไม่ใช้ภาพประกอบการลงข้อมูลที่เป็นของผู้อื่น หรือภาพอันเป็นลิขสิทธิ์และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 5. หาก Tourjung.co พบว่าผู้ประกอบการฯ ไม่ทำตามข้อตกลงทาง Tourjung.co สงวนสิทธิในการระงับ/ลบ การเป็นผู้ประกอบการฯ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 6. Tourjung.co สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ บริการทุกประเภท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ ให้กับบริษัทในเครือโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการฯ
^