วัดมหาอันตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda)

วัดแห่งนีประดิษฐานพระพุทธรูปทีนิยมเรียกว่า “พระทันใจ” หลวงพ่อทันใจแกะสลักจากหินอ่อนทังองค์ ตามประวัติเล่ากันว่ามีชาวจีนได้บูชาองค์พระทันใจเพือไปประดิษฐาน ณ ประเทศจีน ซึงระหว่างการเดินทางเกิดอุบัติเหตุ องค์พระได้ตกจากรถและไม่สามารถจะยกองค์พระขึ้นรถได้ ไม่ว่าจะกําลังจากครืองยนตร์ เครืองจักร ก็ไม่สามารถยกองค์พระได้ จึงต้องสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์ดังกล่าว ชือขององค์พระคือ “มหาอันตูกานตาร์” ความหมายคือ “สิงศักดิสิทธิทีมหัศจรรย์” สําหรับผู้มีจิตศรัทธาการไหว้เพือขอ ความรํารวย ความโชคดี และยังเชือกันว่าเป็นพระรักชาติอีกด้วยเพราะว่าไม่ยอมออกถินฐานไปไหน

อ้างอิง : flickr.com/photos/exkeks/15300115439

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^