นั่งรถรางจากสถานีซาปา

นั่งรถรางจากสถานีซาปา

อ้างอิง : http://vovworld.vn/th-TH/ทองเทยว/เทยวซาปา-นงรถรางไฟฟาชมววภเขาทแสนสวย-666956.vov

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^