เมืองพุกาม (Bagan)

        พุกาม ตั้งอยู่ใน มัณฑะเลย์ เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์เมียนมาร์ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 4,000 องค์จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศได้เป็นอย่างดี พุกาม ปัจจุบันรัฐบาลทหารเมียนมาร์กำลังเสนอชื่อและเตรียมความพร้อมให้เป็นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งต่อไป รายได้หลักของเมืองคือ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกันเรามาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองพุกามกันเลย

วัดทิโลมินโล
https://en.wikipedia.org/wiki/Htilominlo_Temple

วัดทิโลมินโล (Htilominlo Pagoda)

    ที่สันนิษฐานว่า น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ไตร โลกมงคล “ สร้างโดยพระเจ้าติโลมิโล เมื่อปี พ.ศ 1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความ สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก วิหารนันปยะ ( Nanpaya ) ตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้ามนูหะ ซึ่งพระเจ้า อโนรถา ทรงจับเป็นเชลยมาจากเมือง สะเทิน สร้างด้วยอิฐและสอดินแต่พื้นปูด้วยหิน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีมุขยื่นยาวออกไปทางทิศตะวันออก ใกล้กับแท่นบูชา ภายในอาคารมีเสาหิน 4 เสา และด้านบนแต่ละด้านของเสาก็สลักลายดอกไม้รูปสามเหลี่ยมและ เทวรูปพระพรหมทรงถือดอกบัวอยู่ในแต่ละหัตถ์ งานตกแต่งภายนอกอาคารที่น่าสนใจยิ่ง คือ บานหน้าต่างเป็นช่องปรุทำจากศิลา อันเป็นแบบอย่างและกรรมวิธีของงานงางพุกามใน ส่วนที่เชื่อว่ารับมาจากวัฒนธรรมมอญ ทั้งนี้รวมถึงลวดลายที่ประดับกรอบของหน้าต่างและส่วน อื่นของผนังด้วยพระเจดีย์ธรรมยาจี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้านรถุ เป็นวิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขเด็จ ออกไปเท่ากันทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านมีซุ้มคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปทรงสูง 10 เมตร ใหญ่โตสูงสง่าและเป็นศิลปะพระพุทธรูปต้นแบบสมัยพุกามดั้งเดิม เจดีย์สัพพัญญู (THATBYINYU) เป็นวิหารสูงที่สุดในพุกามทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความสูง 201 ฟุต เป็นวัดประจำรัชกาลพระเจ้าอลองสินธสร้างเลียนแบบวัดในประเทศอินเดีย สูงห้า ชั้นโดยชั้นที่สี่เป็นที่ปดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับต้นแบบและชั้นที่ห้าเป็นองค์พระสถูปอัน ศักดิ์สิทธิ์ พระเจดีย์กูบยางคยี (GUPYAUKKYI PAGODA) ที่สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิธะในราวปี พ.ศ. 1656 พระเจดีย์แห่งนี้สร้างแบบศิลปะของพยูหรือพุกามตอนต้น ภายใน พระเจดีย์ท่านจะได้ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดของเมืองพุกามที่ยังพอมีให้ชมกันอยู่

พระเจดีย์ชเวซิกอง
https://en.wikipedia.org/wiki/Shwezigon_Pagoda

พระเจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda)

    พระเจดีย์ชเวซิกอง ( Shwezigon Pagoda ) อันศักดิ์สิทธ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่มีสีทองอร่ามตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด เจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม เจดีย์ชเวดากองเริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ 1627 โดยพระเจ้าอโนรธามหราช แต่สร้างไม่เสร็จ จนกระทั่งมาสร้างเสร็จในรัชสมัยของพระเจ้าจันสิธาเมื่อปี พ.ศ 1656 เชื่อกันว่าภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งรูปแบบถาปัตยกรรมของพระ เจดีย์ชเวซิกองนี้ ต่อมาเป็นแบบอย่างของการสร้างเจดีย์ของประเทศเมียนมาร์ ในยุคต่อ ๆ มา

มิงกาลาเจดีย์
https://en.wikipedia.org/wiki/Mingalazedi_Pagoda

มิงกาลาเจดีย์ (MingalaZedi Pagoda)

    “มิงกาลาเจดีย์” (MingalaZedi Pagoda) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “มงคลเจดีย์” หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในการชมพระอาทิตย์ตกดินและชมทะเลเจดีย์ที่กว้างใหญ่ไพรศาลในเมืองพุกาม

เจดีย์บูพญา
https://www.pinterest.com/pin/443815738258179150/?lp=true

เจดีย์บูพญา (Bupaya)

    เจดีย์บูพญาเดิมเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในพุกามแต่ในปี ค.ศ. 1975 เจดีย์องค์เดิมพังทลายลงทั้งหมดด้วยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เจดีย์ที่เห็นโดดเด่นบนริมฝั่งแม่น้ำเอยาวดีในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนองค์เดิมเจดีย์องค์นี้ เป็นหลักหมายของนักเดินเรือว่าถ้าเห็นเจดีย์บูพญา หมายถึงการเดินทางมาถึงพุกามแล้วนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^