เมืองปาฏัน (Patan)

เมืองปาฏัน (Patan)

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/ปาฏัน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^