ห้องสมุดเซลซุส (Library of Celsus)

ห้องสมุดเซลซุส (Library of Celsus)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Celsus

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^