เมืองเว้ (Hue)

เมืองเว้ (Hue)

อ้างอิง : centuryriversidehue.com/introduction/overview-hue-city

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^