ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain)

ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3,563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนของลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด และหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีที่ไหนในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงาม ผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา , หุบเขา สายน้ำ และลำธาร เมื่อขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา จะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด

อ้างอิง : smithsonianmag.com/travel/take-in-south-africa-from-table-mountain-national-park-38180705

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^