ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)

ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)

อ้างอิง : monkeyworlds.com/a_unique_proboscis_monkey

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^