ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ไฟล์เช้า

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0192
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 4 มื้อ
ประเทศ จีนมาเก๊า
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Air Macau
ขาไป NX 885
เส้นทาง สนามบินมาเก๊า
เวลา 10:35
ขากลับ NX 882
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)
เวลา 19:00
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 3.45 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

4 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์มาเก๊า นำท่านชมเมืองจำลองปารีส ‘Parisian’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘The Venetian’
 • พลาดไม่ได้กับการไหว้ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า
 • จากนั้นนำท่านชมความงามของโบสถ์เซ็นปอล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตที่เหล่านักเดินทางนิยมแวะเวียนไปเยือนมากที่สุด
 • พิเศษ!! ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์

 • END

ข้อตกลง

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน
1. ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
3. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
4. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเมือง, สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์, คนขับรถของแต่ละประเทศ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองพาหนะ

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ, ต่างประเทศ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั้นๆ กำหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้.

* อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนเพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือบัวหิมะ, หยก, ชา, การนวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ1,000 หยวน *

วีซ่า

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
5. ค่าทิปท้องถิ่น, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
6. ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุที่จะต้องทำวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทย (กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้าจะเป็นฝ่ายชำระค่าวีซ่าและค่าดำเนินการวีซ่าเอง โดยการยื่นวีซ่าเดี่ยวจะใช้เวลายื่น 4 วันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์..)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การยกเลิก

เงื่อนไขยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^