ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หมู่บ้านกั๊กกั๊ต นาขั้นบันได นั่งกระเช้าฟานสีปัน ทะเลสาบคืนดาบ ล่องเรือนิงบิงห์ ล่องเรือฮาลองเบย์ (ทัวร์ไม่ลงร้าน)

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0380
จำนวน 5 วัน 4 คืน อาหาร 13 มื้อ
ประเทศ เวียดนาม
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Thai Airways
ขาไป TG 560
เส้นทาง สนามบินนอยไบ
เวลา 09:35
ขากลับ TG 656
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 20:25
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 2.15 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

13 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
5 วัน 4 คืน
ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามนำเที่ยวเมืองธรรมชาติ สถานที่ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยมาปกครองประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศของ เมืองซาปา ที่สวยงามด้วยนาขั้นบันไดและหมู่บ้านชนเผ่า ล่องเรือฮาลองบก มรดกโลกที่สวยงามด้วยธรรมชาติ และ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ กุ้ยหลินแห่งเวียดนามที่สวยงามด้วยวิวทิวทัศน์ของทะเลและเกาะต่างๆ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

โปรแกรมทัวร์

 • END

ข้อตกลง

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามระบุในรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯและฮานอย
7. มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์ 50บาทและคนขับรถ 50บาทต่อวัน 5 วัน รวม 500 บาท)
2. สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 5 วัน 250.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
** กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมครับ **
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^