ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0391
จำนวน 4 วัน 3 คืน อาหาร 8 มื้อ
ประเทศ เวียดนาม
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน VietJet Air
ขาไป VJ 902
เส้นทาง สนามบินกรุงฮานอย
เวลา 14:00
ขากลับ VJ 901
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)
เวลา 12:15
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 1.50 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

8 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
4 วัน 3 คืน
 • นำท่าน ทัวร์เวียดนามเหนือ นั่งกระเช้าข้ามทะเล ตะลุยสวนสนุก SUN WORLD
 • ทานข้าวบนเรือ + ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม
 • ชมทะเลสาบคืนดาบ + ขอพรวัดหงอกเซิน + ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย
 • แถมฟรี!!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ
 • และหมวกสุดเท่ เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 11:30
  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  14:00
  VietJet AirVietJet Air - VJ 902
  ระยะเวลา 1.50 ชั่วโมง
  สนามบินกรุงฮานอย
  กลางวัน
  ฮานอย (Hanoi)
  เย็น
  เมืองนิงห์บิงห์ (Ninh Binh)Hoa Lu Hotel หรือเทียบเท่า
 • END

ข้อตกลง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
3. หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

บริการเพิ่มเติม เล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
5. ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การยกเลิก

1. ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15 วัน ก่อนการเดินทาง)
2. กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง
3. ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co
วันเดินทางราคา
03 เม.ย. 2563ถึง06 เม.ย. 256313,900.00 THB
04 เม.ย. 2563ถึง07 เม.ย. 256313,900.00 THB
11 เม.ย. 2563ถึง14 เม.ย. 256315,900.00 THB
12 เม.ย. 2563ถึง15 เม.ย. 256315,900.00 THB
13 เม.ย. 2563ถึง16 เม.ย. 256315,900.00 THB
17 เม.ย. 2563ถึง20 เม.ย. 256312,999.00 THB
24 เม.ย. 2563ถึง27 เม.ย. 256310,999.00 THB
01 พ.ค. 2563ถึง04 พ.ค. 256315,900.00 THB
03 พ.ค. 2563ถึง06 พ.ค. 256315,900.00 THB
05 พ.ค. 2563ถึง08 พ.ค. 256312,999.00 THB
06 พ.ค. 2563ถึง09 พ.ค. 256312,999.00 THB
08 พ.ค. 2563ถึง11 พ.ค. 256312,999.00 THB
15 พ.ค. 2563ถึง18 พ.ค. 256310,999.00 THB
22 พ.ค. 2563ถึง25 พ.ค. 25639,999.00 THB
03 ก.ค. 2563ถึง06 ก.ค. 256313,900.00 THB
04 ก.ค. 2563ถึง07 ก.ค. 256313,900.00 THB
26 ก.ค. 2563ถึง29 ก.ค. 256313,900.00 THB
27 ก.ค. 2563ถึง30 ก.ค. 256313,900.00 THB
09 ส.ค. 2563ถึง12 ส.ค. 256313,900.00 THB
14 ส.ค. 2563ถึง17 ส.ค. 256311,999.00 THB
21 ส.ค. 2563ถึง24 ส.ค. 256311,999.00 THB
28 ส.ค. 2563ถึง31 ส.ค. 256311,999.00 THB
04 ก.ย. 2563ถึง07 ก.ย. 256311,999.00 THB
11 ก.ย. 2563ถึง14 ก.ย. 256311,999.00 THB
18 ก.ย. 2563ถึง21 ก.ย. 256311,999.00 THB
25 ก.ย. 2563ถึง28 ก.ย. 256311,999.00 THB
01 ต.ค. 2563ถึง04 ต.ค. 256313,900.00 THB
02 ต.ค. 2563ถึง05 ต.ค. 256313,900.00 THB
03 ต.ค. 2563ถึง06 ต.ค. 256312,999.00 THB
08 ต.ค. 2563ถึง11 ต.ค. 256312,999.00 THB
09 ต.ค. 2563ถึง12 ต.ค. 256312,999.00 THB
10 ต.ค. 2563ถึง13 ต.ค. 256314,900.00 THB
15 ต.ค. 2563ถึง18 ต.ค. 256312,999.00 THB
16 ต.ค. 2563ถึง19 ต.ค. 256312,999.00 THB
17 ต.ค. 2563ถึง20 ต.ค. 256312,999.00 THB
20 ต.ค. 2563ถึง23 ต.ค. 256313,900.00 THB
21 ต.ค. 2563ถึง24 ต.ค. 256312,999.00 THB

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

บรูไน #T-0012
ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL
ลด
12 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563
ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL
3 วัน 2 คืน
8
Royal Brunei Airlines
0.00 18,999.00 THB
^