ทัวร์คาซัคสถาน + อาเซอร์ไบจาน เที่ยว 2 ประเทศสุดชิค

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0445
จำนวน 6 วัน 4 คืน อาหาร 11 มื้อ
ประเทศ คาซัคสถานอาเซอร์ไบจาน
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Air Astana
ขาไป KC 932
เส้นทาง สนามบินอัลมาตี้
เวลา 10:15
ขากลับ KC 931
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 01:05
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 7.15 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

11 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
6 วัน 4 คืน
เที่ยวทัวร์คาซัคสถาน + อาเซอร์ไบจาน ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปรอบเดียวได้เที่ยวทั้ง 2 ประเทศ พร้อมนำท่านแวะเวียนชมสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสสาธารณะ, ภูเขาไฟลาวาโคลน, อะเทห์กาห์ (ATESHGAH) หรือวิหารแห่งไฟ รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 07:00
  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U แถว 14-20
  10:15
  Air AstanaAir Astana - KC 932
  ระยะเวลา 7.15 ชั่วโมง
  สนามบินอัลมาตี้
  เย็น
  โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • 6DAY
 • 01:05
  KC 931
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • END

ข้อตกลง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

วีซ่า

1. เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า คาซัคสถาน
2. พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟัน
4. สำเนาหรือนามบัตรแสดงสถานที่ทำงานและตำแหน่งงานชัดเจน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. สถานกงสุลคาซัคสถานประจำประเทศไทย919/501 ห้อง 4301 ชั้น 43 อาคาร จิวเวอรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-22346365,0-22346366
แฟกซ์. 0-22346368 // E-Mail: mail@kazembassythailand.org
http://www.kazembassythailand.org/

หมายเหตุ

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
3. กระเป๋าเดินทางสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง สายการบินแอร์เอสตาน่า ให้ท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน***
- กรณี 15 ท่าน+1หัวหน้าทัวร์ ออกเดินทางได้ ไม่ต้องเพิ่มเงิน
- กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน +1หัวหน้าทัวร์ ต้องการที่จะออกเดินทาง เพิ่มท่านละ 2,000บาท จากราคาทัวร์
- กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย) ไม่ต้องเพิ่มเงิน
- กรณี มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ
1. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
3. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
8. ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
9. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
10. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
11. เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน**

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ // อัลมาตี้ – บากู // อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
2. ค่าวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน + อาเซอร์ไบจาน
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
4. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
5. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. น้ำเปล่า วันละ1 ขวด
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USDX5วัน = 15 USD
7. คนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USDX5วัน=10 USD
8. หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USDX6วัน= 18 USD รวมทั้งหมด 43USD ต่อท่านค่ะ ประมาณ 1,420 บาท

การยกเลิก

1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^