ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง สัมผัมภูเขาหิมะ

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0519
จำนวน 5 วัน 4 คืน อาหาร 11 มื้อ
ประเทศ จีน
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Lucky Air
ขาไป 8L826
เส้นทาง สนามบินลีเจียงซันยี่
เวลา 13:15
ขากลับ 8L 825
เส้นทาง สยามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 10:00
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 3.45 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

11 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน / ชมเมืองโบราณต้าหลี่ / ชมช่องแคบเสือกระโจน / แวะไหว้พระวัดลามะซงจ้านหลิง / ชมอุทยานน้ำหยก / ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 10:00
  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3Row Eเคาน์เตอร์สายการบินลัคกี้แอร์
  13:15
  Lucky AirLucky Air - 8L826
  ระยะเวลา 3.45 ชั่วโมง
  สนามบินลีเจียงซันยี่
  เย็น
  WEI SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • 5DAY
 • เช้า
  10:00
  8L 825
  สยามบินสุวรรณภูมิ
 • END

ข้อตกลง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย(ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

วีซ่า

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. รูปถ่ายรูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**
3. กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
3.1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
3.3 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
3.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
3.4 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
3.5 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
3.6 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
3.7 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
4. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา
5. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
6. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
7. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว
7.1 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
7.2 หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
7.3 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 50,000 บาท
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
**กรณี สาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต**
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา**
8. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทำการ
ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสำหรับยื่นวีซ่า**
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
11. สำหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้น เนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
10. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
13. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
14. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
16. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
18. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-ลี่เจียง-กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air (8L) เป็นตั๋วหมู่คณะ
2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)และถือขึ้นเครื่องได้ 1ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.
4. ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
7. ค่ารถโค้ชรับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร,มินิบาร์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
6. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติและต่างด้าว
8. ค่าวีซ่า กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวค่าใช้จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 2,000 บาท
กรณี ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวค่าใช้จ่ายและบริการยื่นแบบปกติ 2 วันทำการ ท่านละ 3,000 บาท
(ราคาค่าธรรมเนียมและบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าและส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริงไม่นับรวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่นซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่าน(เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

การยกเลิก

1.กรณียกเลิกหากท่านยกเลิกการเดินทางหลังชำระค่ามัดจำหรือชำระเต็มจำนวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารดำเนินการวีซ่าของเดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co
วันเดินทางราคา
15 เม.ย. 2563ถึง19 เม.ย. 256319,900.00 THB
22 เม.ย. 2563ถึง26 เม.ย. 256316,900.00 THB

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^