ทัวร์จีน บินตรงคุนหมิง เที่ยวกุ้ยโจว

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0526
จำนวน 4 วัน 3 คืน อาหาร 8 มื้อ
ประเทศ จีน
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Kunming Airlines
ขาไป KY 8370
เส้นทาง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
เวลา 21:25
ขากลับ KY8369
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 17:20
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.15 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

8 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน / สัมผัสคุนหมิง ชมดินแดงสีชมพู่ / ชมภูเขาหมื่นยอด สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งบริเวณนี้เมื่อหลายล้านปี / ชมทะเลสาบหงเฟิง ไข่มุกแห่งที่ราบสูง สีน้ำเงินของทะเลสาบตัดกับสีชมพูขาวของดอกซากุระ / ชมเขาซีซานที่มีประวัติความเป็นมากว่า1,000 ปี 

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 18:20
  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10Row W เคาน์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร
  21:25
  Kunming AirlinesKunming Airlines - KY 8370
  ระยะเวลา 4.15 ชั่วโมง
  สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
 • END

ข้อตกลง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย(ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7-10 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

วีซ่า

1. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน หรือถ่ายจากมือถือ แบบเต็มหน้าคู่ตามตัวอย่าง จะต้องเห็นรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ดำ ไม่เบลอ และห้ามขีดเขียนลงบนหน้าหนังสือเดินทางและรูปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใด ๆทั้งสิ้นมิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. รูปถ่ายรูปสีขนาด 2 นิ้วพื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
2.1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
2.2 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
2.3 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
3.1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
3.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
3.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
3.5 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชำรุดใด ๆทั้งสิ้นมิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. รูปถ่ายรูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**
3. กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
3.1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
3.3 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
3.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
4.1สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
4.2 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
4.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
4.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
4.5 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน
1. ทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว
3.1 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
3.2 หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3.3 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 50,000 บาท
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

**กรณีสาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต**
**กรณีดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา**
4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ /เอกสารอื่นๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทำการ
ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสำหรับยื่นวีซ่า**
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
7. สำหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย /

หมายเหตุ

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์เช่นร้านบัวหิมะร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลรี่ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่นเนื่องจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ถูกลงดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯซึ่งทางบริษัทฯจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
10. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
11. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
13. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
14. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
16. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
18. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ–คุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบิน Kunming Airlines (KY) เป็นตั๋วหมู่คณะ
2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
4. ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
7. ค่ารถโค้ชรับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร,มินิบาร์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
6. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติและต่างด้าว
8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )
** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน**
8.1 ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยวยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 2,000 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยวยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,000 บาท
8.3 (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าและส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริงไม่นับรวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่นซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป1,500 บาท / ท่าน(เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

การยกเลิก

1. กรณียกเลิกหากท่านยกเลิกการเดินทางหลังชำระค่ามัดจำหรือชำระเต็มจำนวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณีแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารดำเนินการวีซ่าของ ผู้เดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^