ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0535
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 8 มื้อ
ประเทศ เวียดนาม
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AirAsia
ขาไป FD 636
เส้นทาง สนามบินเมืองดานัง
เวลา 07:25
ขากลับ FD 639
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง (ไทย)
เวลา 18:50
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 1.40 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

8 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
3 วัน 2 คืน
 • นำท่าน ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน
 • พร้อมทำกิจกรรมสุดพิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง
 • เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัด
 • ชมสะพานมังกร
 • อิ่มอร่อยไปกับอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์

โปรแกรมทัวร์

 • END

ข้อตกลง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
3. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

บริการเพิ่มเติม Wifiเล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
5. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป
6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การยกเลิก

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co
วันเดินทางราคา
11 เม.ย. 2563ถึง13 เม.ย. 256315,999.00 THB
13 เม.ย. 2563ถึง15 เม.ย. 256315,999.00 THB
14 เม.ย. 2563ถึง16 เม.ย. 256314,999.00 THB
15 เม.ย. 2563ถึง17 เม.ย. 256313,999.00 THB
16 เม.ย. 2563ถึง18 เม.ย. 256313,999.00 THB
17 เม.ย. 2563ถึง19 เม.ย. 256313,999.00 THB
18 เม.ย. 2563ถึง20 เม.ย. 256312,999.00 THB
24 เม.ย. 2563ถึง26 เม.ย. 256312,999.00 THB
25 เม.ย. 2563ถึง27 เม.ย. 256312,999.00 THB
30 เม.ย. 2563ถึง02 พ.ค. 256313,999.00 THB
01 พ.ค. 2563ถึง03 พ.ค. 256314,999.00 THB
02 พ.ค. 2563ถึง04 พ.ค. 256314,999.00 THB
03 พ.ค. 2563ถึง05 พ.ค. 256314,999.00 THB
04 พ.ค. 2563ถึง06 พ.ค. 256314,999.00 THB
08 พ.ค. 2563ถึง10 พ.ค. 256313,999.00 THB
09 พ.ค. 2563ถึง11 พ.ค. 256314,999.00 THB
15 พ.ค. 2563ถึง17 พ.ค. 256312,999.00 THB
16 พ.ค. 2563ถึง18 พ.ค. 256312,999.00 THB
22 พ.ค. 2563ถึง24 พ.ค. 256312,999.00 THB
23 พ.ค. 2563ถึง25 พ.ค. 256312,999.00 THB
29 พ.ค. 2563ถึง31 พ.ค. 256312,999.00 THB
30 พ.ค. 2563ถึง01 มิ.ย. 256312,999.00 THB
05 มิ.ย. 2563ถึง07 มิ.ย. 256311,999.00 THB
06 มิ.ย. 2563ถึง08 มิ.ย. 256311,999.00 THB
12 มิ.ย. 2563ถึง14 มิ.ย. 256312,999.00 THB
13 มิ.ย. 2563ถึง15 มิ.ย. 256311,999.00 THB
19 มิ.ย. 2563ถึง21 มิ.ย. 256311,999.00 THB
20 มิ.ย. 2563ถึง22 มิ.ย. 256311,999.00 THB
26 มิ.ย. 2563ถึง28 มิ.ย. 256311,999.00 THB
27 มิ.ย. 2563ถึง29 มิ.ย. 256311,999.00 THB
03 ก.ค. 2563ถึง05 ก.ค. 256312,999.00 THB
04 ก.ค. 2563ถึง06 ก.ค. 256314,999.00 THB
05 ก.ค. 2563ถึง07 ก.ค. 256313,999.00 THB
06 ก.ค. 2563ถึง08 ก.ค. 256312,999.00 THB
11 ก.ค. 2563ถึง13 ก.ค. 256311,999.00 THB
17 ก.ค. 2563ถึง19 ก.ค. 256311,999.00 THB
18 ก.ค. 2563ถึง20 ก.ค. 256311,999.00 THB
24 ก.ค. 2563ถึง26 ก.ค. 256313,999.00 THB
25 ก.ค. 2563ถึง27 ก.ค. 256313,999.00 THB
26 ก.ค. 2563ถึง28 ก.ค. 256313,999.00 THB
31 ก.ค. 2563ถึง02 ส.ค. 256311,999.00 THB
01 ส.ค. 2563ถึง03 ส.ค. 256311,999.00 THB
07 ส.ค. 2563ถึง09 ส.ค. 256311,999.00 THB
08 ส.ค. 2563ถึง10 ส.ค. 256311,999.00 THB
14 ส.ค. 2563ถึง16 ส.ค. 256311,999.00 THB
15 ส.ค. 2563ถึง17 ส.ค. 256311,999.00 THB
21 ส.ค. 2563ถึง23 ส.ค. 256311,999.00 THB
22 ส.ค. 2563ถึง24 ส.ค. 256311,999.00 THB
28 ส.ค. 2563ถึง30 ส.ค. 256311,999.00 THB
29 ส.ค. 2563ถึง31 ส.ค. 256311,999.00 THB
04 ก.ย. 2563ถึง06 ก.ย. 256311,999.00 THB
05 ก.ย. 2563ถึง07 ก.ย. 256311,999.00 THB

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^