ทัวร์โมร็อคโค สัมผัสกับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองสีพาสเทล

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0642
จำนวน 9 วัน 7 คืน อาหาร 20 มื้อ
ประเทศ โมร็อกโก
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Oman Air
ขาไป WY818
เส้นทาง สนามบินมัสกัต
เวลา 09:15
ขากลับ WY815
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 09:00
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 6.20 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

20 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
9 วัน 7 คืน
ทัวร์โมร็อคโค / สัมผัสบรรยากาศ คาซาบลังก้า เมืองแห่งตำนานภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก / ชมเมืองเก่ายุคโรมัน ที่ โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน / ขี่อูฐยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก / มหัศจรรย์แห่งมาราเกช เมืองสีชมพู สัมผัสกลิ่นไอเมืองอาหรับโบราณ

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 06:00
  สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน OMAN AIR ชั้น4 แถวQ
  09:15
  Oman AirOman Air - WY818
  ระยะเวลา 6.20 ชั่วโมง
  สนามบินมัสกัต
  เย็น
  KENZI BASMA HOTEL @CASABLANCA
 • 9DAY
 • 09:00
  WY815
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • END

ข้อตกลง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

วีซ่า

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น/ กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
2. PASSPORT เล่มจริง ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือนใช้เวลายื่นเล่มเข้าไปในสถานทูต 7 – 10 วัน
3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูปพื้นหลังขาว ห้ามสวมเสื้อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด
4. สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน (ห้ามขีดหรือเซ้นกำกับใดๆลงไป )
5. หลักฐานการทำงาน
6. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
7. กรณีที่กิจการของท่านไม่ได้จดทะเบียนการค้า เช่น ขายของออนไลน์ หรือเป็นครูสอนพิเศษ ต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ, พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน เว็ปสินค้า
8. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ขอหนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ให้ระบุตำแหน่งลงไป และเงินเดือนที่ได้รับในตำแหน่งงานนั้นๆ และชี้แจ้งว่าท่านทำงานที่บริษัทนี้มาแล้วกี่ปี , วันที่เริ่มทำงาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการทำงาน ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
9. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษระบุชื่อ-นามสกุล ลงไปในหนังสือรับรองการเรียน ชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
10. หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ไม่รับสเตทเมนต์หรือสำเนาสมุดเงินฝาก)
11. ขอ 1 ฉบับ ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น หนังสือนี้จะระบุชื่อเจ้าของบัญชีรายละเอียดบัญชี และยอดเงินคงเหลือในบัญชีแปลงค่าเป็น USD โดยให้ธนาคารระบุชื่อผู้เดินทาง และชี้แจงว่าใช้ในการยื่นวีซ่า เข้าโมร็อคโค ในพรีเรียส .........วันที่เดินทาง เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
12. ในกรณีที่มีบุตรหลานของท่านเดินทางด้วย ให้ทำให้บุตรหลานของท่านด้วย คนละฉบับ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี แปลงค่าเป็น USD และให้ธนาคารระบุว่าคุณเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางให้ MISS……………………………………. / MASTER ………………………..ในการเดินทางไปทริปโมร็อคโค

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
6. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ำหนักประตูนั้นอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Longleg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
9. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

อัตรานี้รวม

1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน
(1 TWN + 1 SGL) ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น7 คืน
3. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
4. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยัด
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) กำหนดน้ำหนักชั้นประหยัด อยู่ที่ 30 กิโลกรัม //โดยมีกระเป๋า เดินทาง 1 ใบใหญ่เท่านั้น
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
7. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8. น้ำดิ่ม วันละ 1 ขวด /แจกบนรถ
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า-ออก ประเทศโมรอคโค แบบ SINGLE ENTRY
10. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
11. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทางภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ และน้ำดิ่มนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปต่าง
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 24USD)
พนักงานขับรถในประเทศท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 16USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน(คิดเป็น9วัน เท่ากับ 27USD)
รวม 67USD หรือประมาณ 2,144 บาท

การยกเลิก

1. กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
2. กรณีตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินFULL PAYMENT แล้ว และกรุ๊ฟสามารถออกเดินทางได้ตามปกติ หรือใกล้วันเดินทางแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ
5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^