ทัวร์จอร์แดน สัมผัสมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทราย เมืองเพตรา

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

  รหัสทัวร์ T-0644
จำนวน 7 วัน 4 คืน อาหาร 15 มื้อ
ประเทศ จอร์แดน
จุดเริ่มต้นเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Royal Jordanian
ขาไป RJ 181
เส้นทาง สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย
เวลา 00:25
ขากลับ RJ182
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 02:10
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 8.55 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีโหลดสัมภาระ 20 กก.

ไฮไลท์

15 มื้อ
โรงแรม
สายการบิน
7 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์แดน / ชมเมืองครศิลาสีกุหลาบ / ชมนครเจอราชหรือเมืองพันเสา / ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน / ชมทะเลทรายวาดิรัม / เรือท้องกระจก / ชมยอดเขาเมาท์เนโบ / ลอยตัวทะเลเดดซี / ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

โปรแกรมทัวร์

 • 1DAY
 • 21:30
  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เค
  00:25
  Royal JordanianRoyal Jordanian - RJ 181
  ระยะเวลา 8.55 ชั่วโมง
  สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย
 • 7DAY
 • 02:10
  RJ182
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • END

ข้อตกลง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. การ LOCK ที่นั่งบนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ้นอยู่กับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยู่แล้วค่ะ แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกที
4. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางผู้จัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจำนวนผู้เดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวร์นั้น จำเป็นต้องยกเลิกเดินทาง

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำทัวร์ที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
6. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
7. ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
(เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว )
8. 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5 วัน = 15 USD
9. 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
10. 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD
11. รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย
ค่าทิปอื่นๆ
12. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
13. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน

การยกเลิก

1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออก 05 ก.ค. 2561 วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://tourjung.co
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/tourjung.co
 • Line ID : @tourjung.co

หรือคุณอาจชอบทัวร์นี้

^